【YOKOHAMA SNAP】夜の開港広場

夜の開港広場。かつては英国総領事館だった横浜開港資料館旧館の門に照明が灯り、古き日の英国の街角ような雰囲気が漂う。夜の横浜を散歩してみてはいかがですか。

夜の開港広場-THE YOKOHAMA STANDARD

THE YOKOHAMA STANDARD ウェブサイト

(関連記事)
【歴史的建造物アーカイブ】横浜開港資料館旧館(旧横浜英国総領事館)及び旧門番所


2017-05-12 | Posted in YOKOHAMA SNAP, 夜景・夕景 | tag:

関連記事