【YOKOHAMA SNAP】横濱媽祖廟

横浜中華街にある航海の安全を司る女神「媽祖(まそ)」を祀る「横濱媽祖廟」。日が暮れて赤い提灯に照らされた八角形の豪奢な廟が浮かあがり、幻想的な雰囲気が漂う。

媽祖廟-THE YOKOHAMA STANDARD


2015-08-22 | Posted in YOKOHAMA SNAP, 夜景・夕景 | tag:

関連記事